Přejít na obsah

Plenární schůze 14. 11. 2023

Zápis č. 1/2023

z Členské plenární schůze Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov, z. s.

konané dne 14. 11. 2023, 16:00 – 16:55 hod.

Místo konání: Jankov, budova základní školy

Přítomni: přítomno dle prezenční listiny 35 členů spolku, Členská schůze je tímto usnášeníschopná

Hosté: Mgr. Václav Nerad, ředitel školy, Mgr. Kateřina Vesecká, zástupce ředitele a pedagogický sbor ZŠ

Ověřovatelé zápisu: Ilona Kuncová, Adéla Fialková

Zapisovatel: Eliška Melicharová

 

Program:

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele

2) Informace vedení školy

3) Informace o činnosti spolku a financování za uplynulý rok

4) Různé, diskuse, závěr

 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů

Jednání zahájila předsedkyně spolku Ilona Kuncová.

Ověřovateli zápisu byly navrženy I. Kuncová a A. Fialková, zapisovatelem byla navržena E. Melicharová. Následně předsedkyně představila členské schůzi předpokládaný program jednání, spočítala přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské plenární schůze, kdy bylo přítomno 35 zástupců spolku (viz prezenční listina, příloha č. 1 zápisu).

Usnesení č. 1:

Členská plenární schůze schvaluje program jednání. Jako prvního ověřovatele zápisu schvaluje Členská plenární schůze I. Kuncovou, jako druhého ověřovatele schvaluje Členská schůze Adélu Fialkovou a zapisovatelem určuje Elišku Melicharovou.

(35 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

2) Informace vedení školy

Mgr. Nerad přítomné přivítal a informovala o současných aktivitách školy a odkázal na zdroje, kde je možné všechny informace dohledat:

a) na webu školy je zveřejněna podrobná výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok

b) od 1. 9. 2023 se vyučuje podle 8. verze školního vzdělávacího programu „Škola základ života“, ve finalizaci je příprava další 9. verze ŠVP. Od 2024 se bude nově vyučovat digitální gramotnost, které se promítne nejen do informatiky, stěžejním cílem informatiky nebude výuka práce s počítačem, ale zejména s ostatními digitálními technologiemi. Samotnou práci s PC se děti naučí v rámci jiných předmětů.

c) škola i v tomto školním roce spolupracuje se školním psychologem Mgr. Kolářem, kterého je možné bezplatně využít pro konzultace s dětmi, rodiči, v případě jiných problémů v rodině či v osobních konzultacích

d) ZŠ využívá dotace na ovoce a mléko do škol, využívá možnosti dotování obědů dětem, které mají problémy s jejich úhradou a dále čerpá dotace z programu Jan Amos Komenský na asistenty pedagogů pro děti se spec. vzdělávacími potřebami (včetně MŠ) a na vzdělávání pedagogických pracovníků a vychovatelů v ŠD.

e) autobusové spojení – školní autobusy se bohužel nedaří zapojit do integrace PID, tzn. že doprava není financována Středočeským krajem, škola nemůže integraci ovlivnit, a proto na ní ani nesměřujte své dotazy ohledně hromadné dopravy. Za oblast Voticka řeší problematiku spojů p. Vachtl z MěÚ Votice.

f) pí. uč. J. Sochůrková informovala přítomné o plánovaném zapojení pedagogů do stávky dne 27. 11. 2023 z důvodu nesouhlasu s krácením financování školství v ČR. Přečetla dopis od odborového svazu a vysvětlila důvody stávky, které nejsou spojeny s platy učitelů, ale s krácením vyučovacích hodin a platy nepedagog. pracovníků. Mgr. Vesecká uvedla konkrétní dopady na naší ZŠ – konec dělených hodin výuky cizích jazyků, konec výuky dělených pracovních činností (např. vaření) a možné slučování tříd na 2. stupni.

g) Mgr. Nerad představil možnost zapojení do preventivního programu (protidrogová prevence) – systematický program vytvořený pro konkrétní školu a třídy, podíl rodičů cca 150 – 200 Kč/žák. Vyzval přítomné k diskusi, nikdo nebyl proti zapojení a bylo odsouhlaseno financování příspěvku rodiči žáků.

Usnesení č. 2:

Členská plenární schůze schvaluje zajištění preventivního programu pro žáky ZŠ včetně jeho spolufinancování ve výši 150,- až 200,- Kč/žáka (úhrada rodiči).

(35 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

h) informace pro rodiče žáků 9. tříd k elektronizaci přijímacího řízení na SŠ, informace podala výchovná poradkyně pí. uč. Chmůrová, v současné době nejsou ucelené metodiky, možno podat 3 přihlášky na SŠ a je třeba dobře zvážit prioritu škol v jejich pořadí na přihlášce. Záležet bude pouze na výsledku přijímací zkoušky, která bude mít 2 kola a započítávat se bude lepší výsledek.

i) darovací smlouva pro školní jídelnu – ředitel poděkoval na poskytování financí formou darovacích smluv pro školní jídelnu, které dofinancují její náročný provoz (energie, vybavení atd). V ceně obědů rodiče hradí pouze potraviny, MŠMT hradí mzdy kuchařek a ostatní výdaje jdou za zřizovatelem, proto se z každého odebraného oběda platí příspěvek formou darovací smlouvy.

Ostatní body bez návrhu usnesení:

Členská plenární schůze bere na vědomí podané informace.

3) Informace o činnosti spolku a financování za uplynulý rok

Předsedkyně spolku I. Kuncová poděkovala řediteli ZŠ za podané informace a zejména za vysvětlení důvodů stávky. Představila členy Výboru Klubu rodičů a omluvila hospodářku spolku (veškerá účetní dokumentace je k nahlédnutí po dohodě). Přečetla zprávu o hospodaření spolku vč. současného stavu účtu a plánovaných výdajů do konce tohoto roku. Všichni členové řádně zaplatili členské příspěvky dle nové výše.

Významným zdrojem byl příjem ze školního plesu v lednu 2023, čistý výdělek byl cca 45 000,- Kč. Výbor spolku se usnesl, aby byl žákům z tohoto mimořádného výdělku zaplacen zájezd na divadelní představení a žáci odcházející 9. třídy dostali příspěvek na závěrečný třídní výlet.

Dále požádala o pomoc s organizací plesu v pátek 26. 1. 2024 - o pomoc při přípravě, při akci (výčep, tombola, vstup atp.), dále se zajištěním darů do tomboly. Jednotliví členové Výboru KR zajistí z každé třídy závazně 2 osoby na organizaci plesu.

Bod bez návrhu usnesení:

Členská plenární schůze bere na vědomí podané informace.

4) Diskuse, připomínky, náměty

V rámci diskuse bylo zmíněno možné využití spolku jako žadatele o dotace a granty na aktivity Klubu rodičů – vítáme návrhy, nápady a společně budeme hledat pro ně vhodné formy financování.

Bod bez návrhu na usnesení:

Členská plenární schůze bere na vědomí podané informace.

Zasedání bylo ukončeno v 16:55. Termín příštího zasedání bude sdělen obvyklým způsobem.

Přílohy:

- Prezenční listina

 

Zapsala:

Eliška Melicharová, 16. 11. 2023 ____________________

Ověřovatelé zápisu: Ilona Kuncová _____________________

Adéla Fialková _____________________


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace