Přejít na obsah

Směrnice

  O  STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY VE ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov, příspěvková organizace, Na Náměstí č.29, 257 03 Jankov na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 11 a 14 ze dne 9.2.2005

v y d á v á směrnici o stanovení výše úplaty ve školní družině.

1. Výše úplaty a způsob úhrady

1.1. Úplata ve školní družině (dále jen ŠD) je v souladu s právním předpisem1 stanovena na částku ve výši 1400,-Kč na účastníka (žák základní školy) za celý školní rok, tzn. období leden - červen a září - prosinec. V době hlavních školních prázdnin se úplata ŠD nehradí z důvodu, že neprobíhá provoz družiny.

Žák, který navštěvuje školní družinu pouze v době před odpoledním vyučováním, platí 400,- Kč za celý školní rok.

Žák, který navštěvuje pouze ranní družinu, je úplaty za ŠD zproštěn.

1.2. Úhrada se provádí takto:

V hotovosti do pokladny školy vždy na období jednoho pololetí, tzn. úplata za 1. pololetí školního roku je splatná vždy do 30.9., a to po zaregistrování závazné přihlášky účastníka do ŠD. Úplata na druhé pololetí je splatná do 31.1. Účastníci, kteří se přihlásí do ŠD během školního roku, uhradí úplatu do 10 dnů od podání přihlášky, výše úplaty se stanovuje poměrnou částkou z celkové roční úplaty, tzn. 140,-Kč za každý započatý měsíc plného provozu.

2. Prominutí úplaty

Úplata bude prominuta účastníkovi – žákovi v souladu s právním předpisem2 pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek podle § 20, odst.1, zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který pobírá jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce prokáže toto vyplácení příspěvku řediteli školy potvrzením o pobírání podpory a to bez vyzvání vždy do 15. dne měsíce, který následuje po skončení čtvrtletí. V případě nedodržení této lhůty nepředložení potvrzení zaniká nárok na prominutí úplaty a úplatu žák doplatí v plné výši odpovídající počtu měsíců, na které není dodáno potvrzení.

O prominutí úplaty musí zákonný zástupce ředitele školy písemně požádat.

O prominutí úplaty vydá ředitel školy rozhodnutí podle správního řádu3 .

3. Sankce

Nebude-li úplata za ŠD uhrazena ve stanoveném termínu a ve správné výši, může

ředitel školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD od l. dne následujícího měsíce.

4. Účinnost

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

Touto aktualizací pozbývá platnost směrnice ze dne 1.9.2017

Příloha: Stanovení úplaty rozpočtem a průměrnými skutečnými neinvestičními náklady na účastníka za uplynulý kalendářní rok dle § 14, vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání

 

                                                                                            Mgr. Václav Nerad, ředitel školy[1]             Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 14

[2]             Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 11, odst. 3. písm. a)

[3]             Zákon č. 561/2004 Sb., správní řád v platném znění

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace