Přejít na obsah

Schůzka 15. 11. 2022

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s.

Na Náměstí 29

257 03 Jankov

 

 

Zápis z Členské plenární schůze Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov, z. s. konané dne 15. 11. 2022, 16:00 – 16:45 hod.

 

 

Místo konání: Jankov, budova základní školy

Přítomni: přítomno dle prezenční listiny 72 členů spolku. Členská schůze je tímto usnášeníschopná (Celkem má spolek 125 členů).

 

Hosté: Mgr. Kateřina Vesecká, zástupce ředitele a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Jankov, Monika Králová, účetní spolku

Ověřovatelé zápisu: Martina Adamová, Adéla Fialková

Zapisovatel: Eliška Melicharová

 

Program:

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele

2) Slovo zástupkyně ředitele ZŠ Jankov

3) viz. dle programu z pozvánky

4) Různé, diskuse, závěr

 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů

Jednání zahájila předsedkyně spolku Michaela Bukačová.

Ověřovateli zápisu byly navrženy M. Adamová a A. Fialková, zapisovatelem byla navržena E. Melicharová. Následně předsedkyně představila členské schůzi předpokládaný program jednání, spočítala přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské plenární schůze, kdy bylo přítomno 72 zástupců spolku (viz prezenční listina, příloha č. 1 zápisu).

Usnesení č. 1:

Členská plenární schůze schvaluje program jednání. Jako prvního ověřovatele zápisu schvaluje Členská plenární schůze Martinu Adamovou, jako druhého ověřovatele schvaluje Členská schůze Adélu Fialkovou a zapisovatelem určuje Elišku Melicharovou.

(Hlasování 72 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

 

2) Slovo zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Jankov

Mgr. K. Vesecká přítomné přivítala a informovala o současných aktivitách školy zejména v oblasti financování a dotací, a shrnula probíhající a ukončené projekty – doučování žáků, modernizace vybavení školní kuchyně a jídelny, dotace na personální podporu. Vyzdvihla význam financování aktivit školy skrze činnosti Klubu rodičů a pozvala přítomné na nadcházející školní akce.

 

Bod bez návrhu usnesení:

Členská plenární schůze bere na vědomí podané informace.

 

3) Volba předsedy, místopředsedy, Výboru a Kontrolní komise

Současná předsedkyně spolku M. Bukačová konstatovala, že ukončuje členství ve spolku a proto Výbor zvolil na své schůzi nového předsedu, místopředsedu a členy Kontrolní komise. Předkládá tedy návrh na volbu nových funkcionářů:

a) funkce předsedkyně spolku Ilona Kuncová, nebyl podán protinávrh

(Hlasování pro 72, 0 proti, 0 zdržel se)

b) funkce místopředsedkyně spolku Adéla Fialková, nebyl podán protinávrh

(Hlasování pro 72, 0 proti, 0 zdržel se)

c) členy Výboru spolku Adélu Fialkovou, Ilonu Kuncovou, Miroslavu Krchovou, Elišku Melicharovou, Martinu Adamovou, Hanu Vrzalovou, Andreu Kučerovou, Lucii Šulcovou, Růženu Švestkovou a Zuzanu Grňovou, nebyl podán protinávrh

(Hlasování pro 72, 0 proti, 0 zdržel se)

d) složení Kontrolní komise spolku: Ivo Křiváček, Věra Vostřáková, Lucie Jonsztová, nebyl podán protinávrh

(Hlasování pro 72, 0 proti, 0 zdržel se)

Nově zvolaná předsedkyně I. Kuncová převzala řízení schůze a poděkovala za dlouholetou činnost končící předsedkyni.

Usnesení č. 2:

Členská plenární schůze volí předsedu spolku Ilonu Kuncovou, místopředsedu spolu Adélu Fialkovou, Výbor spolku ve složení Adéla Fialková, Ilona Kuncová, Miroslava Krchová, Eliška Melicharová, Martina Adamová, Hana Vrzalová, Andrea Kučerová, Lucie Šulcová,

Růžena Švestková, Zuzana Grňová a Kontrolní komisi ve složení Ivo Křiváček, Věra Vostřáková, Lucie Jonsztová.

 

4) Informace – školní ples 2023

I. Kuncová informovala o termínu školního plesu v pátek 27. 1. 2023 v sále v Jankově a požádala o pomoc členy spolku při organizaci plesu: zajištění tomboly (prosba o darování či shánění smysluplných cen do tomboly), organizační zajištění přípravy sálu, personální zajištění občerstvení a nápojů vzhledem k tomu, že v Jankově není v současné době nájemce pohostinství a je tedy toto nutné zajistit z vlastních zdrojů. I. Kuncová předala kontakt na sebe a prosí o dobrovolníky na pomoc při konání plesu. Výtěžek plesu tvoří důležitou součást příjmů spolku a prodejem občerstvení je tedy možné i doplnit výpadek příjmů ze dvou let, kdy se ples nemohl konat.

Bod bez návrhu na usnesení:

Členská plenární schůze bere na vědomí podané informace.

 

5) Členské příspěvky – změna výše příspěvků

I. Kuncová informovala o současné výši členských příspěvků – 500,- Kč členský příspěvek a 300,- Kč příspěvek na pomůcky. Účetní spolku M. Králová informovala o platbách a čerpání financí z účtu spolku a K. Vesecká doplnila informace o seznam exkurzí a dalších aktivit, které se z těchto peněz financují. Všichni přítomní měli možnost nahlédnout do účetních dokumentů, které předložila účetní spolku.

Předsedkyně apelovala na úhrady příspěvků (platbu lze i rozložit na více splátek, pokud je třeba) a účetní konstatovala, že v současné době neeviduje nezaplacené příspěvky.

I. Kuncová konstatovala, že se příspěvek za posledních 15 let nezměnil a vzhledem ke stoupajícím cenám je třeba navrhnout jeho změnu tak, aby byly zachovány všechny akce a nákupy potřebného vybavení pro děti:

 

a) navýšení o 100,- Kč členského příspěvku, tj. na částku 600,- Kč

 

b) navýšení o 100,- Kč příspěvku na pomůcky, tj. na částku 400,- Kč

 

(Hlasování 68 pro, 0 proti, 4 zdržel se)

 

Usnesení č. 3:

Členská plenární schůze schvaluje změnu výše členského příspěvku na 600,- Kč a příspěvku na pomůcky na 400,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Diskuse, připomínky, náměty

 

V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy týkající se možného rozdělení příspěvků podle účelu čerpání a dle tříd (v případě účast/neúčasti) na akcích, řešení případných neplatičů, dotaz na povinné vybavení na výtvarné aktivity (rozdíl ve vybavení zakoupeném rodiči a vybavení financovaném z příspěvků Klubu rodičů) a dále na využití darů na provoz školní jídelny.

Bod bez návrhu na usnesení:

Členská plenární schůze bere na vědomí podané informace.

 

Zasedání bylo ukončeno v 16:45. Termín příštího zasedání bude sdělen obvyklým způsobem.

 

Přílohy:

- Prezenční listina

 

Zapsala:

Eliška Melicharová, 15. 11. 2022 _____________________

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Martina Adamová _____________________

 

 

 

Adéla Fialková _____________________


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace