Přejít na obsah

Informace o škole

Dokladem toho, že škola má dobrou pověst je, že v minulých letech začaly navštěvovat naši školu děti, které nejsou z naší školní spádové oblasti. Dojíždějí k nám z Votic,  Smilkova, Tožice, Nesper,  Vlčkovic, Vyšetic, Louňovic, Roudného a Libouně.

Nejen dojíždějící žáci mohou navštěvovat zrekonstruovanou školní družinu.

Co vám můžeme nabídnout? Především klidnou atmosféru malé školy, kde je mnohem snazší předcházet šikaně, prostředí, ve kterém se všichni dobře známe. Při poměrně nízkém počtu žáků ve třídách lze dobře uplatňovat individuální přístup k dětem. Věkový průměr pedagogického sboru je ve srovnání s průměrem na jiných školách nízký. Všichni naši učitelé se dále vzdělávají, pracují moderními metodami, věnují se dětem i ve svém volném čase.

V koncepci naší školy je zařazen promyšlený systém exkurzí, pravidelné návštěvy divadelních představení, výstav.

Pořádáme vánoční besídku, jarmark, výstavy dětských prací, olympiádu a jiné sportovní soutěže, opět byl letos vydán školní kalendář s dětskými pracemi.

Ve škole se věnujeme logopedické péči. Jsou do ní zařazovány děti od předškolního věku. Na prvním i druhém stupni se paní učitelka individuálně věnuje nápravě čtení a psaní u dětí se specifickými poruchami učení.

Ve výuce se zaměřujeme na individuální přístup k žákům vzhledem k rozdílům a schopnostem žáků s SPU a vzhledem k profesionální orientaci žáků.

Škola má vlastní tělocvičnu.

Plně využíváme počítačovou pracovnu s rychlým připojením na internet. Pět tříd je vybaveno interaktivními tabulemi.

V rámci volitelných předmětů pracují děti na různých projektech. Ve škole již proběhly projekty Fiktivní cestovní kancelář, Židé mezi námi, Voda, Historie školy.

V hodinách českého jazyka vznikly 3 díly publikace Kapličky a zvoničky v okolí Jankova. Tyto publikace a další naše brožury je možno si zapůjčit ve votické knihovně. Žáci vydávají školní časopis.

Už od mateřské školy je dětem nabízena výuka angličtiny, kterou základní škola vyučuje od první třídy.

Tradicí jsou Dny otevřených dveří, při kterých zveme rodiče i další zájemce k návštěvě školy. Nabízíme jim možnost zúčastnit se výuky a vznést své dotazy a připomínky k učitelům i k vedení školy. Tuto možnost nabízíme všem, kdo má zájem se s naší školou seznámit.

Po dohodě je možné navštívit kteroukoliv vyučovací hodinu.

Dbáme na čisté a upravené prostředí s květinovou výzdobou.

Nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětskou lékařkou ani se zubní lékařkou. Děti tedy mají zajištěny dvě preventivní prohlídky ročně a následné ošetření. Rovněž dětská lékařka zve prostřednictvím školy na výroční prohlídky i očkování.

Zaměřujeme se na předcházení negativním jevům (šikana, drogy, záškoláctví), řešíme tyto projevy již v zárodku. Na škole pracuje preventista sociálně patologických jevů a výchovný poradce.

Docházejí k nám žáci z Bedřichovic, Čečkova,  Jankovské Lhoty,   Libouně, Louňovic,  Nosákova, Odlochovic,  Ratměřic, Roudného, Skrýšova, Stržence,   Vlčkovic,  Vyšetic, Votic a Zvěstova.

Kroužky pracující pravidelně:  viz. Seznam kroužků jako samostatný bod.

Pravidelné školní aktivity: Drakiáda, Sběratelská výstava, Mikuláš, Vánoční jarmark, Vánoční besídka či Živý betlém, LVK, Setkání sběratelů poštovních známek, Masopust, Den Země, Výstava ke Dni Země, Čarodějnice 1.st., Dopravní závod, Den dětí, Školní olympiáda, pochod Po stopách bitvy u Jankova.

Všechny akce byly prezentovány v regionálním tisku, v místní vývěsce nebo formou informačních plakátů na veřejných vývěskách okolních obcí. Hlavní akce jsou zveřejňovány na  webových stránkách školy, kde najdete i další informace základní školy, mateřské školy, školní jídelny a Klubu rodičů.

Škola úzce spolupracuje s Obecním úřadem Jankov, Klubem rodičů Jankov, školskou radou a ZUŠ ve Voticích.

Chtěli bychom Vám představit naši Základní školu v Jankově jako místo, které nabízí kromě kvalitního vzdělání možnost strávit devět let v domácké a vstřícné atmosféře venkovské školy. Škola v Jankově si za poslední léta v rámci regionu získala dobrou pověst především rozsáhlou mimoškolní činností, ale naši absolventi jsou úspěšní i při přijímacích řízeních na střední školy. Naši žáci se dobře umisťují v soutěžích jak vědomostních, tak sportovních, výtvarných a literárních.

Mateřská škola

MŠ je od roku 2007 v dopoledních hodinách rozdělena na dvě třídy. Menší děti mají třídu Hvězdiček a starší třídu Sluníček.

Snažíme se, aby se děti rozvíjely po všech stránkách. Je jim věnována individuální péče. V nově zrekonstruované budově školky i v nově postaveném pavilonu probíhá také logopedie, výuka hry na zobcovou flétnu a anglického jazyka.

Snažíme se pro děti připravovat stále něco nového a zajímavého:

 • 1 x týdně logopedie pod vedením učitelky ZŠ
 • 1 x týdně flétnička hrou pro správné dýchání dětí
 • 1 x týdně anglický jazyk pro základní výuku předškoláků
 • každoročně plavecký výcvik v Benešově
 • návštěvy knihovny ve Voticích
 • besídky pro rodiče a domov seniorů
 • karnevaly, diskotéky a soutěže
 • tvoření tradičních a netradičních technik
 • 1 x ročně návštěva Inky Rybářové
 • dětský den i s rodiči
 • školní výlety
 • návštěvy předškolních dětí v 1. třídě
 • šerpování předškoláků
 • ostatní akce jako Mikulášská besídka, opékání špekáčků a Den čarodějnic

 

Využíváme nově rekonstruovaného hřiště, plánujeme výuku počítačových základů. Chceme do školky zvát známé osobnosti z dětských pořadů. 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace